Logo
ISKALNIK PO STRANI
 1. Dom
 2. >
 3. Družba SODO
 4. >
 5. Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti

a) Upravljanje in obdelava osebnih podatkov

Družba SODO d. o. o. je na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med družbo SODO d. o. o. in Republiko Slovenijo,  nosilec obvezne državne gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja iz 78. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1), v okviru katere se na celotnem ozemlju Republike Slovenije zagotavlja oskrba uporabnikov sistema z električno energijo po načelu varne in zanesljive oskrbe, enakopravne obravnave uporabnikov sistema, enotne omrežnine in po načelu proste izbire dobavitelja.

Pri izvajanju nalog gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja poleg družbe  SODO d. o. o. sodeluje tudi pet elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.), na katera je družba  SODO d. o. o. na podlagi četrtega odstavka 78. člena EZ-1 prenesla izvajanje nalog gospodarske javne službe in obdelavo osebnih podatkov, ki je v zvezi s prenesenimi nalogami.

Ta politika zasebnosti velja za osebne podatke uporabnikov sistema z električno energijo (v nadaljevanju:  uporabnikov sistema), ki jih družba SODO d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov ali elektrodistribucijska podjetja kot pogodbeni obdelovalci obdelujejo pri izvajanju nalog gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja električne energije na podlagi EZ-1. Dejavnost obdelave osebnih podatkov, ki jo v imenu družbe SODO d. o. o. in v skladu s to politiko zasebnosti izvajajo elektrodistribucijska podjetja, je omejena na izvajanje prenesenih nalog.

Upravljavec:

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, Telefon: +386 (0) 8 20 01 700, www.sodo.si, e-naslov:sodo(at)sodo.si

Kontakt za varstvo osebnih podatkov: SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, dpo(at)sodo.si

Obdelovalci:

 1. Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Telefon:  (03) 42 01 000, www.elektro-celje.si, e-naslov: info(at)elektro-celje.si
 2. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Telefon: 080 30 19, www.elektro-gorenjska.si, e-naslov: info(at)elektro-gorenjska.si
 3. Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Telefon: (02) 22 00 000, www.elektro-maribor.si, e-naslov: info(at)elektro-maribor.si
 4. Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Telefon: (01) 23 04 000, www.elektro-ljubljana.si, e-naslov: info(at)elektro-ljubljana.si
 5. Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Telefon: (05) 33 96 700, www.elektro-primorska.si, e-naslov: info(at)elektro-primorska.si

b) Ostali obdelovalci

Določene obdelave osebnih podatkov se lahko pogodbeno prenesejo tudi na druge obdelovalce (podizvajalce), na primer za potrebe tiskanja. Pred izbiro se skrbno preveri ustreznost podizvajalca, predvsem, da je za opravljanje svoje dejavnosti registriran in da zagotavlja ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov.

c) Namen obdelave osebnih podatkov  in pravna podlaga

Osebni podatki se obdelujejo z namenom priključitve uporabnikov na elektroenergetski distribucijski sistem in  zagotavljanja njegove uporabe za odjem in/ali proizvodnjo elektrike ter za namen obratovanja in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe in ostalih nalog gospodarske javne službe iz drugega odstavka 78. člena EZ-1.

1. Obdelava osebnih podatkov za namen priključitve na distribucijski sistem električne energije

Za namen priključitve uporabnikov na distribucijski sistem električne energije se zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:

 • Podatki o uporabniku sistema (lastniku merilnega mesta oziroma objekta, elektrarne/proizvodne naprave): ime in priimek, naslov, davčna številka in kontaktni podatki;
 • Podatki o plačniku omrežnine za priključno moč in neposrednih stroškov, v kolikor je različen od uporabnika: ime in priimek, naslov, davčna številka;
 • Podatki o pooblaščencu, v kolikor zastopa uporabnika na podlagi pooblastila: ime in priimek, naslov, davčna številka;
 • Podatki o priključku in merilnem mestu uporabnika: identifikacijski podatki merilnega mesta, naziv in tip merilnega mesta, naslov in lokacija merilnega mesta, distribucijsko območje, evidentiran dobavitelj, podatki o soglasjih in pogodbah (številke teh dokumentov), podatki o lastnostih merilnega mesta (priključna moč, obračunska moč, nazivna moč proizvodne naprave, obratovalne ure), tip oziroma vrsta merilno komunikacijske opreme;
 • Podatki o plačilu omrežnine za priključno moč in neposrednih stroškov priključitve: priključna moč, znesek.

Osebni podatki iz 1. do 3. alineje se obdelujejo za izdajo projektnih pogojev ali soglasja h gradnji, izdajo soglasja za priključitev za odjemalca električne energije, za izdajo soglasja k projektu, za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave električne energije.  Za pripravo in izvajanje pogodbe o priključitvi se obdelujejo vsi našteti osebni podatki.

Obdelava je potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (podane vloge)  in izvajanje pogodbe o priključitvi (Odstavek 1(b) 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119 z dne 4.5.2016; v nadaljevanju: Splošna uredba).                                                                                         

2. Obdelava osebnih podatkov za namen uporabe sistema električne energije

Za namen uporabe distribucijskega sistema električne energije se zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:

 • Podatki o uporabniku (lastniku merilnega mesta): ime in priimek, naslov, davčna številka in kontaktni podatki;
 • Podatki o plačniku omrežnine in prispevkov, v kolikor je različen od uporabnika sistema: ime in priimek, naslov, davčna številka;
 • Podatki o pooblaščencu, v kolikor zastopa uporabnika sistema na podlagi pooblastila: ime in priimek, naslov, davčna številka;
 • Podatki o priključku in merilnem mestu uporabnika: identifikacijski podatki merilnega mesta, naziv in tip merilnega mesta, naslov in lokacija merilnega mesta, distribucijsko območje, evidentiran dobavitelj, podatki o soglasjih in pogodbah (številke teh dokumentov), podatki o lastnostih merilnega mesta (priključna moč, obračunska moč, nazivna moč proizvodne naprave, obratovalne ure), tip oziroma vrsta merilno komunikacijske opreme;
 • Merilni podatki o odjemu/proizvodnji elektrike na merilnem mestu uporabnika, kot so izmerjeni podatki o prevzemu in/ali oddaji delovne in jalove energije na obračunsko časovno enoto, ki jo omogoča stanje tehnike, (podrobni merilni podatki), agregirani merilni podatki na ustrezno časovno enoto, podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo na merilnem mestu;
 • Obračunski podatki o prevzeti/proizvedeni elektriki uporabnika kot so količine elektrike za obračun, informacija o uporabljenih tarifah, omrežnina, prispevki, obvezne dajatve.

Osebni podatki iz 1. do 4. alineje se obdelujejo za pripravo in izvajanje pogodbe o uporabi sistema, ki uporabnikom sistema omogoča distribucijo električne energije, za katero se zaračunava omrežnina in prispevki. Kontaktni podatki se obdelujejo za obveščanje uporabnikov sistema. Merilni in obračunski podatki se obdelujejo za obračun in plačilo omrežnine ter obveščanje uporabnikov sistema.  Podatki o uporabniku sistema in priključku se lahko obdelujejo tudi za namen vzdrževanja merilnega mesta in reševanje morebitnih reklamacijskih postopkov.

Obdelava je potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (podane vloge)  in izvajanje pogodbe o uporabi sistema (1(b) 6. člena Splošne uredbe).                                                                                                                 

3. Obdelava osebnih podatkov za namen obveščanja posameznikov o njihovi porabi električne energije v naprednih merilnih sistemih

Za namen zagotavljanja informacij o pretekli porabi električne energije končnim odjemalcem, v skladu s četrtim odstavkom 358. člena EZ-1, se v naprednem merilnem sistemu zbirajo in obdelujejo podatki  o dnevni porabi električne energije, ki so skupaj s tedenskimi, mesečnimi in letnimi podatki, dani na voljo končnemu odjemalcu na spletu ali vmesniku števca za obdobje najmanj zadnjih 24 mesecev, ali če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi.

Osebni podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe o uporabi sistema (1(b) 6. člena Splošne uredbe) v povezavi z izpolnitvijo zakonske obveznosti upravljavca (1(c) 6. člena Splošne uredbe).

4. Obdelava osebnih podatkov za namen izgradnje distribucijskega sistema električne energije

Za namen zagotavljanja izgradnje distribucijskega sistema električne energije se zbirajo in obdelujejo osebni podatki  o služnostnem zavezancu in služnostnem upravičencu, ki so ime in priimek, naslov, EMŠO.

Osebni podatki se obdelujejo za pripravo in izvajanje pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (1(b) 6. člena Splošne uredbe).

5. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

Osebni podatki posameznikov se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če je posameznik za takšno obdelavo podal izrecno osebno privolitev (1(a) 6. člena Splošne uredbe).

Na podlagi osebne privolitve se lahko zbirajo, hranijo, obdelujejo in posredujejo podrobni merilni podatki uporabnikov sistema – končnih odjemalcev (15-minutni ali krajši) v naprednem merilnem sistemu, ki so številka merilnega mesta, številka števca, podatki o času in količini porabe/proizvodnje in podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jo omogoča trenutno stanje tehnike merilne opreme.

Ti osebni podatki se obdelujejo za namen njihovega posredovanja s strani posameznika pooblaščenim tretjim osebam, kot je izbrani dobavitelj električne energije  ali druga oseba, npr. ponudnik storitev.

6. Obdelava osebnih podatkov za namen izvajanja gospodarske javne službe

Osebni podatki uporabnikov sistema se v omejenem obsegu lahko obdelujejo tudi za izvajanje nalog gospodarske javne službe povezane z obratovanjem distribucijskega sistema in zagotavljanjem zanesljive oskrbe v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) (1(e,f) 6. člena Splošne uredbe). V ta namen se obdelujejo psevdonimizirani merilni podatki.

d) Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov

Avtomatizirana obdelava se uporablja za obračun omrežnine in v primerih odkrivanja neupravičenega odjema, neupravičene uporabe elektroenergetskega sistema in iskanja napak in/ motenj oziroma vzrokov za nedelovanje distribucijskega omrežja. Ostale vrste avtomatizirane obdelave osebnih podatkov ali oblikovanje profilov in spremljanje navad posameznikov se ne izvajajo.

e) Kategorije uporabnikov

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni  pri upravljavcu in obdelovalcu v okviru svojih delovnih obveznosti. Uporabniki so na podlagi sklenjene pogodbe lahko tudi drugi obdelovalci – podizvajalci in njihovi zaposleni. To so npr. dobavitelji programske opreme in ostali skrbniki informacijskih sistemov, zaposleni v podjetjih, ki nudijo storitve tiskanja, revizorji in podobne kategorije uporabnikov.

f) Posredovanje podatkov

Osebni podatki se lahko posredujejo naslednjim subjektom, kadar imajo ti pravno podlago v Energetskem zakonu, pogodbi s posameznikom ali pooblastilo in osebno privolitev posameznika:

 • dobaviteljem elektrike podatke o pretekli porabi elektrike za namen menjave dobavitelja elektrike na podlagi danega pooblastila dobavitelju,
 • dobaviteljem elektrike podatke o porabljeni energiji za namen izvajanja pogodbe o dobavi elektrike,
 • sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (Eles d. o. o.) podatke o proizvodnih napravah za potrebe načrtovanja in vzdrževanja prenosnega omrežja v skladu z Energetskim zakonom,
 • operaterju trga (Borzen d. o. o.) podatke o proizvodnih napravah in njihovih lastnikih za namen izvajanja subvencioniranja v skladu z Energetskim zakonom,
 • Agenciji za energijo za izvajanje nalog nadzornega in pritožbenega organa v skladu z Energetskim zakonom ali na podlagi pritožbe uporabnika sistema.                       

Določeni osebni podatki se lahko posredujejo tudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki bodo imele za ta namen ustrezno pooblastilo posameznika in podano jasno privolitev posameznika glede posredovanja njegovih osebnih podatkov tej osebi.

Osebni podatki se lahko po potrebi razkrijejo tudi državnim in ostalim institucijam, ki imajo za to zakonsko podlago.

g) Varstvo podatkov                 

SODO d. o. o. in elektrodistribucijska podjetja zagotavljajo varstvo osebnih podatkov v skladu z zahtevami za varovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

Pri tem uporabljajo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno uporabo,  spremembo, uničenje ali izgubo ter ostalo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Postopke in ukrepe podrobneje določajo notranji akti o varstvu osebnih podatkov in dokumenti informacijske varnostne politike posameznega podjetja.

h) Čas hrambe

Osebni podatki uporabnika elektroenergetskega sistema, ki se nanašajo na priključitev in uporabo elektroenergetskega sistema se hranijo tako dolgo, kot je to nujno za sklenitev oziroma izvajanje pogodbe in uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe oziroma do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank. Enako velja za osebne podatke iz pogodb o ustanovitvi služnostne pravice.

Izdana soglasja, projektni in drugi pogoji ter pogodba o priključitvi se hranijo trajno. Osebni podatki, pridobljeni za namene sklepanja in izvajanja pogodbe o uporabi sistema se hranijo 5 let po prenehanju pogodbe oziroma 10 let po pravnomočnosti sodbe za izterjavo zaradi neplačila obveznosti iz naslova pogodbe o uporabi sistema.                                                                                                      

Čas hrambe merilnih podatkov v naprednem merilnem sistemu:

 • 15-minutni merilni podatki, ki se zbirajo na podlagi osebne privolitve končnega odjemalca se hranijo za čas veljavnosti privolitve oziroma do pisnega preklica zbiranja s strani končnega odjemalca, vendar ne več kot 5 let.
 • dnevni, tedenski, mesečni in letni podatki se na podlagi četrtega odstavka 358. člena EZ-1 hranijo minimalno 24 mesecev, vendar ne več kot 5 let,
 • ostali kumulativni podatki se na podlagi četrtega odstavka 358. člena EZ-1 hranijo minimalno za obdobje najmanj treh predhodnih let, vendar ne več kot 5 let.

i) Pravice posameznikov

Posameznik lahko v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

- potrditev o zbiranju in obdelavi njegovih osebnih podatkov, katerih podatkov in za kakšen namen, predvidene roke hrambe ter uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti,

- elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo nanj,

- spremembo, dopolnitev ali popravek njegovih osebnih podatkov, ki so nepopolni ali napačni. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na posamezniku.

Posameznik ima tudi pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«) in pravico do omejitve obdelave pod določenimi pogoji.

Pravica do izbrisa oz. pozabe se lahko uveljavlja v naslednjih primerih:

 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravico do izbrisa lahko posameznik brezplačno uspešno uveljavlja samo v primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do omejitve obdelave (blokiranja) se lahko zahteva v primeru:

 • če uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pravico do omejitve obdelave lahko posameznik brezplačno uspešno uveljavlja samo v primerih, ki so našteti zgoraj.

Pred obravnavo zahteve se od posameznika lahko zahteva, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. V primeru dvoma o istovetnosti posameznika, se lahko njegova zahteva zavrne v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Posameznik lahko svoje pravice uveljavlja na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje osebno, po pošti oziroma po elektronski pošti na družbo SODO d. o. o. ali pristojno elektrodistribucijsko podjetje na kontakte navedene v točki a).

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo glede obdelave osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

j) Izključitev odgovornosti

Odgovornost za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na posameznika, je na strani posameznika.

k) Končne določbe

Politika zasebnosti je objavljena na spletnih straneh upravljavca in obdelovalcev, na voljo je tudi na sedežu vseh družb, navedenih pod točko a). Ob morebitnih spremembah politike bodo le-te objavljene na omenjenih spletnih straneh.

Velja od 25. 5. 2018

Direktor:

l. r. mag. Matjaž Vodušek

Dokument: Politika zasebnosti (pdf; 3 MB) - objava 25. 5. 2018