Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O nas
  4. >
  5. Aktualno
  6. >
  7. Poteklo: Objava razpisa za direktorja/direktorico družbe

Poteklo: Objava razpisa za direktorja/direktorico družbe

Nadzorni svet družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, objavlja razpis za

DIREKTORJA/DIREKTORICO DRUŽBE.

Kandidat za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. mora poleg  delovnopravnih pogojev izpolnjevati še naslednje:

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri;
- da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih delovnih izkušenj;
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je, v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
- da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več;
- da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomočnosti sodbe.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na elektroenergetskem področju.

Prijavi je treba priložiti:

1. življenjepis (v obliki in vsebini, določeni z obrazcem Europass)
2. motivacijsko pismo (z navedbo razlogov za prijavo)
3. notarsko overjeno  dokazilo o izobrazbi
4. dokazilo o delovnih izkušnjah
5. fotokopijo o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista
6. lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrte, pete in šeste alineje drugega odstavka tega razpisa
7. pooblastilo družbi SODO d. o. o., da v primeru izbire pridobi iz uradnih evidenc dokazila o izpolnjevanju pogojev iz četrte, pete in šeste alineje iz drugega odstavka tega razpisa
8. izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku
9. vizijo razvoja družbe v pisni obliki na največ petih straneh na podlagi javno dostopnih podatkov o družbi.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih (4) let.

Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in vizijo razvoja družbe pošljejo v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, v roku 17 dni po objavi razpisa, na naslov:  NADZORNI SVET SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, s pripisom »Za nadzorni svet SODO d. o. o. – javni razpis za direktorja družbe SODO d. o. o. (ne odpiraj)«

Nepravočasne prijave bodo izločene in zavržene. Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.