Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O omrežju
  4. >
  5. Razvoj
  6. >
  7. Prostorski razvoj

Prostorski razvoj

Strategija prostorskega razvoja Slovenije:

• elektroenergetski sistem se razvija in dograjuje tako, da zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo v vseh regijah, mestih in naseljih v državi.
• Z uvajanjem novih tehnologij se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev.
• Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.
• Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oz. stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski podzemni izvedbi.

Pravila za urejanje prostora na nivoju Slovenije so določena s Prostorskim redom Slovenije.

Krovni zakon na področju urejanja prostora oz. prostorskega načrtovanja je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in 57/2012), ki za načrtovanje določa državne, medobčinske in občinske prostorske akte.

Družba SODO d. o. o., kot nosilec urejanja prostora, zagotavlja vključitev elektrodistribucijske infrastrukture v prostorske akte tako, da preko pogodbenih izvajalcev nalog SODO sodeluje v postopkih pripravljanja in sprejemanja vseh vrst prostorskih aktov v obliki smernic in mnenj na predvidene prostorske ureditve.

Bližnjica do dokumenta:
- Splošne smernice za uporabo pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (pdf, 343 KB)