Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Meritve
  6. >
  7. Na kakšen način poteka obveščanje odjemalcev o zamenjavi merilno krmilne naprave?

Na kakšen način poteka obveščanje odjemalcev o zamenjavi merilno krmilne naprave?

O načrtovani prekinitvi distribucije ali motnji oskrbe z električno energijo zaradi zamenjave MKN pristojno elektrodistribucijsko podjetje uporabnike omrežja obvešča na način, skladen z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS 126/2007), (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Obveščanje uporabnikov omrežja o načrtovanih prekinitvah distribucije zaradi zamenjave MKN se izvaja v pisni ali drugi primerni obliki.

V primerih prekinitve distribucije širšemu krogu uporabnikov omrežja se izvaja obveščanje preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo. Obveščanje individualnega uporabnika se izvede neposredno pred izvedbo zamenjave MKN. V kolikor odjemalca zaradi njegove odsotnosti ni mogoče obvestiti o zamenjavi, se prekinitev odjema in zamenjava MKN izvede brez njegove prisotnosti in v času, ki ga kot uporabnika najmanj prizadene. SODO uporabnika o zamenjavi MKN, skladno s 64. členom Splošnih pogojev, osem dni po izvršeni zamenjavi tudi pisno obvesti na naslov, dogovorjen s pogodbo o dostopu.

V kolikor odjemalec ob sami zamenjavi merilne naprave ni prisoten in želi preveriti istovetnost števčnih stanj odstranjene merilne naprave s stanjem na obvestilu, mu pristojno elektrodistribucijsko podjejte (kjer se odstranjena merilna naprava nahaja) v roku 30 dni od dneva zamenjave le to tudi omogoči.

Zamenjavo merilnih naprav smatramo tudi kot izvajanje kontrole na merilnem mestu, ki jo je SODO upravičen izvajati ob vsakem, tudi nenapovedanem, obisku merilnega mesta.