Cilji

Temeljni cilji družbe SODO d.o.o. v skladu z energetsko politiko Evropske Unije in Republike Slovenije so naslednji:

  • konkurenčnost,
  • zanesljivost oskrbe z električno energijo,
  • okoljska sprejemljivost.


Strateški cilji družbe SODO


Strateški cilj družbe SODO je podpora k doseganju ciljev slovenske energetske strategije na področju distribucije električne energije:

•             zagotoviti enakopravne pogoje na trgu z električno energijo tako za dobavitelje, uporabnike kot tudi proizvajalce električne energije,

•             dolgoročna usmerjenost k dviganju zanesljivosti dobave električne energije (ustrezno načrtovanje omrežja: podzemna izvedba vodov, …) končnim odjemalcem,

•             večja ekonomska učinkovitost in povečanje zanesljivosti elektroenergetskega sistema,

•             povečanje energetske učinkovitosti elektrodistribucijske infrastrukture,

•             spodbujanje investiranja v distribucijski sistem z uporabo okolju prijaznih rešitev in najsodobnejših tehnologij,

•             zagotavljanje pogojev za priključevanje novih uporabnikov v razumnih rokih in z razumnimi stroški.

•             z uporabo enotnih kriterijev in postopkov načrtovanja razvoja omrežja zagotoviti poenoten koncept razvoja distribucijskega sistema na celotnem območju Republike Slovenije.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.