Organiziranost

Družba SODO d. o. o. ima dvotirni sistem upravljanja. Organi družbe so:

 • ustanovitelj, ki ga zastopa Ministrstvo za infrastrukturo,
 • nadzorni svet in
 • direktor kot poslovodni organ.

Družba SODO je organizirana v treh sektorjih: tehniškem in finančnem ter sektorju za omrežnino.

Tehniški sektor je odgovoren za:

 • izvajanje distribucije električne energije,
 • vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo električne energije,
 • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja,
 • zanesljivost oskrbe z električno energijo,
 • upravljanje pretokov električne energije v omrežju,
 • nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
 • zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem ter
 • napoved porabe električne energije in potrebnih energetskih virov.

Finančni sektor je odgovoren za področje financ, računovodstva ter planiranja in analiziranja poslovanja.

Sektor za omrežnino je odgovoren za nepristransko obravnavanje uporabnikov omrežja, zagotavljanje potrebnih podatkov za delovanje trga med vsemi deležniki iz elektrodistribucijskega področja ter napovedovanje porabe električne energije in potrebnih energetskih virov.

Upravljanje družbe temelji na Zakonu o gospodarskih družbah, Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. in internih aktih družbe ter drugi veljavni zakonodaji.

Z dnem uveljavitve EZ-1 (22. 3. 2014) se je za kapitalsko naložbo države v družbi SODO, d. o. o. prenehal uporabljati Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13). Pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe v teh družbah, je z dnem uveljavitve tega zakona pričela izvrševati vlada. Za spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.