Poslanstvo, vizija in vrednote družbe SODO

Poslanstvo družbe SODO

SODO, kot koncesionar in izvajalec gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije, združuje in povezuje deležnike pri distribuciji električne energije v Sloveniji, zato ima osrednjo vlogo.

Z namenom optimalne, zanesljive in učinkovite oskrbe vseh uporabnikov sistema združuje domače znanje v elektrodistribuciji.

Na tak način soustvarja in razvija tehnološke rešitve za dolgoročno trajnostno naravnano izvajanje procesa kakovostne, varne in zanesljive oskrbe z električno energijo, ki uporabnikom omogoča enostavno in uravnoteženo priključevanje, uporabne in koristne storitve, ter enakopravno obravnavo vseh, s stalno skrbjo za okolje.

Pri tem uporabnike sistema spodbuja k učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije.

Vizija družbe SODO

Soustvarjamo ključne razvojno naravnane procese v distribuciji električne energije, s poudarkom na koristnih storitvah za uporabnike sistema. To dosegamo s konsenzom med vsemi deležniki. Želimo postati vodilni partner pri trajnostnem energetskem prehodu z zagotavljanjem okolju prijazne energije, sodobnih energetskih storitev ter učinkovite in uspešne organizacije prehoda v brezogljično družbo.

Vrednote družbe SODO

1.       Partnerstvo in sodelovanje ter zaupanje

V SODO soustvarjamo in gradimo dobre medsebojne odnose, ki so osnova za spoštljiv odnos do naših partnerjev: uporabnikov sistema, elektro distributerjev, dobaviteljev, lastnikov, regulatorja, sistemskega operaterja, operaterja trga, agregatorjev, zaposlenih in drugih.

Med vsemi gradimo zaupanje in omogočamo nemoten pretok znanja in za poslovanje potrebnih informacij.

2.       Fleksibilnost in usmerjenost k uporabniku

Z razvijanjem najnovejših tehnologij uporabnikom sistema nudimo možnost aktivnega sodelovanja in prihrankov pri kakovostni, varni in zanesljivi ter tehnološko napredni oskrbi z električno energijo.

3.       Vztrajnost in solidarnost

Potrpežljivo in vztrajno smo predani izpolnjevanju svojega poslanstva ter se zavzemamo za dolgoročen razvoj in vzdrževanje distribucijskega sistema električne energije.

S solidarnostjo stremimo k družbeni koheziji oziroma vključevanju najšibkejših in najranljivejših skupin sistema.

4.       Strokovnost in integriteta

S stalnim pridobivanjem novih znanj zagotavljamo razvoj novih tehnoloških rešitev, s čimer utrjujemo svojo osrednjo vlogo v elektrodistribucijskem sistemu, in se pri tem trdno zavzemamo za preglednost poslovanja.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.