Družba

Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 970.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljamo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo.

Vlada RS je na podlagi 23. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08) z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 27/07) ustanovila SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Družbi SODO d. o. o. je licenco za opravljanje energetske dejavnosti za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energijo izdala Javna agencija Republike Slovenije za energijo po 6. členu Energetskega zakona, pod številko 0686-08-015/002/07, z dne 8. 6. 2007.

Družbi SODO d. o. o. je Vlada RS s sklepom št. 36001-4/2007/5, z dne 14. 6. 2007 podelila koncesijo za obdobje 50 let od datuma sklenitve koncesijske pogodbe (Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije - Ur. list št. 39/2007, z dne 4. 5. 2007).

Po podpisu koncesijske pogodbe so bile podpisane pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije med družbo SODO d. o. o. in posameznimi distribucijskimi podjetji: Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d., Elektro Primorska d. d. in z nekaterimi drugimi lastniki elektroenergetske infrastrukture.

Z dne 22. 12. 2022 je ustanovitelj in edini družbenik družbe SODO d. o. o. postala družba ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, v deležu 100 %.

V začetku leta 2023 se je ime firme družbe SODO d. o. o. preimenovalo iz "SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.", v "SODO distribucijski operater z električno energijo, d. o. o.".

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.