Razvoj

Cilj energetske politike je zagotavljanje pogojev za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.

Z Energetskim zakonom so se v pravni red Republike Slovenije prenesle naslednje direktive Evropske skupnosti s področja oskrbe z električno energijo:


• Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 4. 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
• Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo,
• Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 1. 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo in
• Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 4. 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah.


Vizija ravnanja z energijo na nacionalnem nivoju Slovenije ter strateški razvoj energetskih dejavnosti in storitev so opredeljeni z Nacionalnim energetskim programom (Ur. l. RS št. 57/2004, Resolucija o nacionalnem energetskem programu).

Dokument Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) postavlja cilje in določa mehanizme za prehod od zagotavljanja energentov in električne energije k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami.


Na osnovi Direktive 2009/28/ES je država sprejela akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 - 2020, kjer so določeni nacionalni cilji za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020.


Pomembna izhodišča glede učinkovite rabe energije so podana v Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost (AN-URE).

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.