Raziskava o merjenju stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji

Poslovni odjemalci električne energije so premalo ozaveščeni o učinkoviti rabi električne energije in rabi obnovljivih virov energije

Na SODO smo v sodelovanju z Inštitutom za marketing pri Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor septembra 2008 izvedli prvo raziskavo o odnosu poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji. Raziskava »Merjenje stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji« kaže, da slovenski poslovni odjemalci električne energije na splošno premalo poznajo področji učinkovite rabe električne energije in rabe obnovljivih virov energije, razpoložljivih možnosti na teh področjih večinoma ne izkoriščajo oz. ne uporabljajo in da na splošno v učinkovito rabo energije oz. obnovljive vire energije niso pripravljeni veliko vlagati. SODO načrtuje aktivnosti, s katerimi bo poslovne odjemalce električne energije osveščal o teh področjih in spodbujal k ukrepanju v smeri zmanjševanja porabe električne energije ter zviševanja deleža obnovljivih virov energije.

Glavni namen raziskave, ki smo jo na SODO izvedli s sodelovanjem z Inštitutom za marketing pri Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, je bil pridobiti celovit pregled o stanju na področju zaznavanja elektro-energetske problematike v Sloveniji s strani poslovnih odjemalcev električne energije, saj je bila tovrstna raziskava v Sloveniji sedaj izvedena prvič. Cilji raziskave so bili ugotoviti, kakšni so načini uporabe električne energije ter kakšna je pripravljenost podjetij na spremembe ustaljenih navad glede porab električne energije.

Raziskava »Merjenje stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji« kaže, da poslovni odjemalci električne energije največ električne energije porabijo za proizvodnjo oz. delovne procese (52 %), nadalje za razsvetljavo (29,8 %), prezračevanje in klimatizacijo (9,7 %), ogrevanje (6,9 %) in pripravo tople sanitarne vode (1,5 %). Stroški električne energije večini podjetij (kar 83 %) predstavljajo manj kot 1/3 vseh letnih zunanjih stroškov. Povprečen delež stroškov podjetij za električno energijo v vseh letnih stroških je relativno nizek: 17,19 %. Podjetja večinoma niso pripravljena plačevati višje cene za energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije (69 odstotkov podjetij, ki so sodelovala v raziskavi). Le 6 odstotkov poslovnih odjemalcev je že investiralo v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, 20% podjetij resno razmišlja o vlaganju finančnih virov v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, nadaljnjih 20 % o tem razmišlja, a ne resno, kar polovica poslovnih odjemalcev pa v obnovljive vire energije ne bi vlagala finančnih sredstev. Največ podjetij oz. organizacij (78 %) bi bilo med vsemi obnovljivimi viri energije finančna sredstva pripravljenih vlagati v pridobivanje električne energije s pomočjo sončne energije, sledi pridobivanje energije iz lesne biomase v napravah z visokim izkoristkom (32%), na tretjem in četrtem mestu pa sta geotermalna energija in vetrna energija. Podjetja morebitne investicije v lastno proizvodnjo električne energije večinoma (v 60 odstotkih) pogojujejo z nepovratnimi sredstvi ali subvencijami. Po drugi strani pa je raziskava pokazala, da 30% podjetij spodbud s strani EKO sklada ne pozna, posojil s subvencionirano obrestno mero in sredstev kohezijskega sklada EU za učinkovito rabo električne energije pa ne poznajo v približno polovici podjetij.

Poslovni odjemalci električne energije v Sloveniji na splošno slabo izkoriščajo tudi načine učinkovite rabe električne energije (URE). Raba sistemov za regulacijo porabe električne energije med poslovnimi odjemalci je nizka: sistem za regulacijo razsvetljave ima vgrajenih 37 odstotkov podjetij, sistem za varčno ogrevanje oziroma hlajenje ima 25 odstotkov podjetij, sistem za varčno uporabo vode pa uporablja le 14 odstotkov poslovnih odjemalcev. Kar več kot 40 % podjetij še ni slišalo za napredne števce z dodatnimi funkcijami – 38 odstotkov podjetij take števce pozna, le 13 odstotkov podjetij ima take števce nameščene. Strategije ali načrte za varčevanje z električno energijo ima izdelanih le 20 odstotkov podjetij, pri čemer je največji delež podjetij, ki tak sistem imajo, pri velikih podjetjih (39 %), oziroma glede na panogo gledano, v industriji in rudarstvu (34,4 %). Med ukrepi za manjšo in okolju prijaznejšo rabo električne energije sicer največ podjetij pozna uporabo varčnih sijalk, na drugem mestu je izklapljanje naprave iz »stanja pripravljenosti«, sledijo izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih o pomenu učinkovite rabe energije.

Da podjetja energetski problematiki ne posvečajo posebne pozornosti, kaže tudi podatek, da ima le 20 odstotkov podjetij zaposleno osebo, ki je odgovorna za energetiko. Velik delež podjetij (84 %) tudi ne meri ogljičnega odtisa svojega podjetja, energetsko izkaznico ima le 1,74 odstotkov vprašanih podjetij oz. organizacij.

Celotna raziskava je bila sicer razdeljena v tri sklope: kvalitativni del (globinski intervjuji), preliminarni kvantiitativni del raziskave (testiranje vprašalnika) ter kvantitativni del raziskave (kombinacija telefonskega in spletnega vprašalnika). Ciljna populacija je zajemala vsa podjetja in organizacije v Sloveniji (tako zasebni kot javni sektor), ki imajo več kot 10 zaposlenih. V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 547 podjetij iz vse Slovenije, večinoma iz osrednjeslovenske regije (28 %), sledita podravska s 16 %, ter savinjska z 12 %. V raziskavi je sodelovalo 63 odstotkov malih, 30 odstotkov srednje velikih in 7 odstotkov velikih podjetij. SODO je raziskavo zasnoval dolgoročno, saj jo nameravamo izvajati na letni ravni in tako pridobiti merljive rezultate o odnosu poslovnih odjemalcev do elektro-energetske problematike v Sloveniji. Raziskava bo tako ponovno izvedena poleti 2010.

2. Poslovni odjemalci v Sloveniji največji porabniki električne energije v Sloveniji, a še vedno premalo ozaveščeni o učinkoviti in varčni rabi električne energije

Maribor, Ljubljana, 10. 11. 2010 – Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO in Ekonomsko- poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sta ponovno izvedla raziskavo stališč poslovnih odjemalcev do elektro-energetske problematike v Sloveniji. Usmerjenost v poslovni segment porabnikov električne energije izhaja iz dejstva, da so poslovni odjemalci v Sloveniji porabniki kar 70% celotne električne energije iz distribucijskega omrežja. Tako lahko poslovni odjemalci v svojem zavedanju o učinkoviti in varčni rabi električne energije doprinesejo največje pozitivne učinke v zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Sloveniji.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.