Pogosta vprašanja

Distribucijski operater se na osnovi določbe prvega odstavka 151. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014; v nadaljevanju: EZ-1), ki opredeljuje odklop po predhodnem obvestilu, v povezavi s prehodno določbo drugega odstavka 518. člena EZ-1, sklicuje na določila 57. in 58. člena Splošnih pogojev, kjer se kot neupravičen odjem šteje, če:

  • je uporabnik priključen na omrežje brez ustrezne pogodbe o uporabi sistema in pogodbe o dobavi, niso pa izpolnjeni pogoji za zasilno ali nujno oskrbo,
  • uporabnik odjema električno energijo brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih ali če onemogoča pravilno registriranje merilnih podatkov,
  • je z merilnih naprav odstranil varnostno plombo,
  • se uporabnik svojevoljno priključi na omrežje,
  • uporabnik navede netočne podatke za določanje odjemne skupine.

SODO v navedenih primerih uporabniku zaračuna neupravičeno porabljeno električno energijo in omrežnino, in sicer v količinah, kot so jih izmerile merilne naprave in po ceni, ki je enaka ceni električne energije višje dnevne tarifne postavke za zasilno oskrbo na dan izstavitve računa, povečano za 30 %. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO: Ceniki

Če v navedenih primerih neupravičenega odjema iz 57. člena Splošnih pogojev ni mogoče zanesljivo ugotoviti podatkov za izračun, se ocenitev količin električne energije in obračunske moči neupravičenega odjema izvede skladno z določili 58. člena Splošnih pogojev.

Poleg stroškov porabljene električne energije in omrežnine, SODO uporabniku zaračuna tudi stroške odklopa in stroške ugotavljanja neupravičenega odjema.

Povzročeno dejanje neupravičenega odjema električne energije je kaznivo dejanje in kršitev zakonodaje. Skladno s tem se kršitelja ustrezno sankcionira.

Zasilna oskrba je dobava električne energije končnim odjemalcem, skladno z določili Energetskega zakona in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

Distribucijski operater skladno z določili 44. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014; v nadaljevanju: EZ-1) samodejno in brez prestopnih rokov zagotovi dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski operater takoj obvestiti odjemalca.

Distribucijski operater na zahtevo odjemalca zagotovi dobavo tudi vsakemu:

  • odjemalcu gospodinjskega odjema
  • malemu poslovnemu odjemalcu.

Distribucijski operater se na osnovi določbe 44. člena EZ-1, ki opredeljuje zasilno oskrbo in pogoje za zagotovitev zasilne oskrbe, v povezavi s prehodno določbo drugega odstavka 518. člena EZ-1, sklicuje na določila 48. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (SPDOEE), 28. člena pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo ter 39. a člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem.

Zasilna oskrba lahko traja največ 60 dni od dneva začetka dobave pod pogoji zasilne oskrbe. Pred iztekom navedenega roka mora odjemalec ponovno zaprositi za zasilno oskrbo.

Če zasilno oskrbo zahteva odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, mora svoji zahtevi priložiti še soglasje iz 45. člena Splošnih pogojev (SPDOEE).

V primeru, ko odjemalec nima izbranega dobavitelja, ker mu je dosedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti za omrežnino in je o tem obvestil SODO, le ta ni upravičen do zasilne oskrbe.

Pogoji in cenik zasilne oskrbe so objavljeni na spletni strani  SODO.

Nujna oskrba je oskrba z električno energijo, do katere je na podlagi Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/2014; v nadaljevanju: EZ-1) in Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007) upravičen ranljiv odjemalec, ki v 14 dneh po prejemu obvestila o ustavitvi dobave oziroma odklopu s strani SODO d. o. o. predloži vsa dokazila, s katerimi dokaže, da bi bilo glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) ob odklopu ogroženo življenje, kakor tudi zdravje odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

Ranljivi odjemalec je tisti gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih ter bivalnih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Distribucijski operater se na osnovi določbe 51. člena EZ-1, ki opredeljuje ranljive odjemalce in pogoje za zagotovitev nujne oskrbe, v povezavi s prehodno določbo drugega odstavka 518. člena EZ-1, sklicuje na določila 53. in 54. člena Splošnih pogojev, za čas, dokler Agencija za energijo ne predpiše podrobnejših pogojev, pravil in kriterijev.

SODO d. o. o. presodi upravičenost do nujne oskrbe in določi priključno moč ob upoštevanju:

  • ogrevalne sezone,
  • odločbe pristojne socialne službe o premoženjskem stanju, ki ne sme biti za daljše obdobje od treh mesecev
  • mnenja zdravnika, da odjemalec ali oseba, ki z njim prebiva, uporablja medicinske naprave, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo električno energijo in bi bilo ob odklopu ogroženo življenje in zdravje odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo. Na zdravniškem potrdilu morajo biti jasno navedene medicinske naprave, ki so nujne za življenje, katere uporablja odjemalec ali oseba, ki z njim prebiva ter tehnične značilnosti aparata, z navedbo nazivne moči posameznega aparata.

Če je odjemalec prejemnik denarne socialne pomoči, do dobave električne energije iz naslova nujne oskrbe ni upravičen. Socialna pomoč je oblika pomoči, ki je namenjena pokrivanju nujnih življenjskih stroškov, kamor spada tudi plačilo računov za električno energijo.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.