Pogosta vprašanja

  • Dobavitelj elektrike mora biti vključen v bilančno skupino in naveden v bilančni shemi, ki jo objavlja Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
  • Dobavitelj elektrike mora biti registriran pri SODO d. o. o.

O dobavi in pogodbi o nakupu in prodaji se odjemalci z dobavitelji elektrike dogovarjajo samostojno, saj nekateri dobavitelji, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, niso pripravljeni dobavljati elektrike vsem vrstam odjemalcev.

Običajno dobavitelji, ki izpolnjujejo pogoje in želijo prodajati elektriko končnim uporabnikom, objavljajo ponudbe na primerjalniku ponudb, ki se nahaja na spletni strani Agencije za energijo  

Na podlagi vašega pooblastila lahko dobavitelj izvede vse postopke v okviru zamenjave dobavitelja in dostopa do podatkov o vaši porabi električne energije.

Ostale zadeve, kot so zamenjava plačnika, lastnika, naslovnika, sprememba tarife, ipd., so stvar dogovora med odjemalcem in dobaviteljem oziroma ponudbe storitev, ki jih nudi dobavitelj.

Ob spremembi iz enofaznega na trifazni priključek je potrebno pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Na osnovi podane vloge se na lokaciji priključno merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe, ki se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na osnovi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so definirane medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka ter finančne obveznosti, ki jih je odjemalec dolžan poravnati pred spremembo.

Sprememba naslova za pošiljanje pošte pomeni, da bo spremenjen naslov, na katerega se pošiljajo računi in ostala pošta.

Plačnik in lastnik merilnega mesta ostajata pri spremembi naslova za pošiljanje pošte nespremenjena. V 33. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja el. energije je navedeno, da je odjemalec dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena, naziva, prebivališča in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. V kolikor uporabnik tega ne stori v predpisanem roku, mu lahko SODO oziroma elektrodistribucijsko podjetje zaračuna stroške, ki jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Zahtevek za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu običajno uveljavlja dobavitelj po pooblastilu odjemalca. Navodila in zahtevek za spremembo naslovnika so na voljo na spletni strani SODO: Sprememba naslova.

Sprememba plačnika merilnega mesta pomeni, da bo spremenjena oseba, kateri se izstavljajo računi.

Ob spremembi plačnika ostane lastnik merilnega mesta nespremenjen. V 33. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja el. energije je navedeno, da je uporabnik dolžan pisno obvestiti SODO (ali pristojno elektrodistribucijsko podjetje) o vsaki spremembi imena (firme), naziva, prebivališča (sedeža) ter drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik tega ne stori v predpisanem roku, mu lahko SODO oziroma elektrodistribucijsko podjetje zaračuna stroške, ki jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Običajno je, da zahtevek za spremembo plačnika na merilnem mestu uveljavlja dobavitelj po pooblastilu lastnika merilnega mesta.

Navodila in zahtevek za spremembo plačnika so na voljo na spletni strani SODO /za-odjemalce/spremembe-na-prikljucku/sprememba-placnika.

Sprememba lastnika merilnega mesta pomeni, da bo spremenjeno lastništvo merilnega mesta.

V 33. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja el. energije je navedeno, da je uporabnik dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena, naziva, prebivališča in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskega omrežja, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. V kolikor uporabnik tega ne stori v predpisanem roku, mu SODO oziroma elektrodistribucijsko podjetje lahko zaračuna stroške, ki jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči. Zahtevek za spremembo lastnika na merilnem mestu običajno uveljavlja dobavitelj po pooblastilu novega lastnika merilnega mesta. Navodila in zahtevek za spremembo lastnika so na voljo na spletni strani SODO:  Sprememba lastnika.

V kolikor lastnik ne določi drugega naslova za pošiljanje pošte ali pooblasti drugega plačnika, je lastnik merilnega mesta tudi plačnik in naslovnik za vso pošto za to merilno mesto.

V kolikor želi odjemalec na obstoječem merilnem mestu uporabljati električno energijo za gospodinjski odjem, merilno mesto pa je v odjemni skupini ostali odjem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za spremenjen namen porabe električne energije in izpolniti zahteve izdanega soglasja za priključitev. Vse stroške, povezane z omenjenimi aktivnostmi, nosi lastnik merilnega mesta.

V kolikor želi odjemalec na obstoječem merilnem mestu uporabljati električno energijo za namen, ki ne spada v gospodinjski odjem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje v odjemni skupini ostali odjem in izpolniti zahteve izdanega soglasja za priključitev. Vse stroške, povezane z omenjenimi aktivnostmi, nosi lastnik merilnega mesta.

V kolikor želi odjemalec na obstoječem merilnem mestu uporabljati električno energijo za namen, ki ne spada v gospodinjski odjem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje v odjemni skupini ostali odjem in izpolniti zahteve izdanega soglasja za priključitev. Vse stroške, povezane z omenjenimi aktivnostmi, nosi lastnik merilnega mesta.

Postopek menjave dobavitelja je enostaven in brezplačen. Z zamenjavo ostane nespremenjeno vse, od omrežja, električnega priključka, števca, cene za omrežnino in prispevke in elektrodistribucijskega podjetja. Novi dobavitelj nima vpliva na kakovost oskrbe z električno energijo, saj za to skrbi vaše lokalno elektrodistribucijsko podjetje. Spremembo dobavitelja izvede elektrodistribucijsko podjetje, če mu je v predpisanem roku podana pravilna, popolna in pravočasna zahteva za menjavo dobavitelja.

POSTOPEK: Z izbranim dobaviteljem elektrike je treba skleniti novo pogodbo o dobavi in ga pooblastiti, da le ta pri vašem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju uredi celotni postopek zamenjave dobavitelja, kar pomeni, da odda vlogo za zamenjavo dobavitelja in uredi odpoved pogodbe z vašim dosedanjim dobaviteljem. Elektrodistribucijsko podjetje bo odčitalo stanje števca električne energije in ga uporabilo za končni obračun obveznosti do dosedanjega dobavitelja ter za določitev začetnega števčnega stanja pri novem dobavitelju. Odjemalci, ki imajo merilna mesta oz. števce nedostopne, morajo elektrodistribucijskemu dobavitelju omogočiti odčitanje stanja števca.

Če je dobavitelj odjemalcu posredoval razloge zavrnitve zamenjave dobavitelja, ki mu jih je sporočilo odjemalčevo lokalno elektrodistribucijsko podjetje (npr. nedostopno merilno mesto, drugačne evidence distribucijskega operaterja o odjemalcu, kot so navedene na pogodbi o nakupu in prodaji električne energije …), mora odjemalec z izbranim dobaviteljem dogovoriti način in časovne okvire ponovnega postopka zamenjave dobavitelja ter odpraviti razloge za zavrnitev.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.